Menu

Cookie- en privacyverklaring

Winkelcentrum Van der Hooplaan, gevestigd aan Van der Hooplaan 151 1185 GB Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Winkelcentrum Van der Hooplaan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij die toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vd-hooplaan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Beeldmateriaal
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat er tijdens activiteiten op winkelcentrum Van der Hooplaan foto’s genomen kunnen worden. Deze kunnen worden gebruikt op de website, Facebook of Instagram. Wij stellen ons op het standpunt dat u als ouder hier automatisch toestemming voor geeft.  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vd-hooplaan.nl, dan verwijderen wij deze informatie. U kunt ook contact met ons opnemen als u beeldmateriaal liever verwijderd wilt hebben.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Winkelcentrum Van der Hooplaan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Winkelcentrum Van der Hooplaan analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Winkelcentrum Van der Hooplaan neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Winkelcentrum Van der Hooplaan) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ondernemers van winkelcentrum Van der Hooplaan bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Wordt er wel een overeenkomst met u aangegaan, dan worden uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) bewaard in de database van de website. Uw persoonsgegevens worden in dat geval maximaal 7 jaar bewaard, tenzij anders nodig of overeengekomen. Alleen uw e-mail adres wordt gebruikt in een e-mailprogramma op een computer die is beveiligd met een wachtwoord.

Delen van persoonsgegevens met derden
Winkelcentrum Van der Hooplaan verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, bijvoorbeeld MailChimp t.b.v. nieuwsbriefverzending,  sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Winkelcentrum Van der Hooplaan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Winkelcentrum Van der Hooplaan gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Winkelcentrum Van der Hooplaan, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vd-hooplaan.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Winkelcentrum Van der Hooplaan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Winkelcentrum Van der Hooplaan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vd-hooplaan.nl

Contactgegevens:
https://www.vanderhooplaan.nl
BIZ-ondernemersvereniging Van der Hooplaan 
info@vd-hooplaan.nl
Van der Hooplaan 151
1185 GB Amstelveen
020-6415714